Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

18/01/2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp mới

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp

02/01/2021

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

12/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

12/12/2020

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

12/12/2020

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

30/10/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/09/2020

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

09/09/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

10/07/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

15/06/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/06/2020

Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền; Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền; Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

01/06/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

14/05/2020