Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2019

14/01/2020

Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

20/11/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

13/05/2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

22/04/2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

22/04/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

11/04/2019

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 17

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 17 năm 2019

03/04/2019

Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 17

Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 17 năm 2019

03/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

30/03/2019

Báo cáo tài chính riêng 2018

Báo cáo tài chính riêng 2018

30/03/2019

Danh sách cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

Danh sách cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

11/03/2019

Danh sách nhóm cổ đông

Đề nghị các cổ đông bầu ra 01 cổ đông đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

28/02/2019

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

20/02/2019