Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

14/07/2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/04/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

26/03/2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

26/03/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

23/03/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

18/01/2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp mới

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp

02/01/2021

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

12/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

12/12/2020

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

12/12/2020

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

30/10/2020
buca escort