Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

15/06/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/06/2020

Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền; Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền; Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

01/06/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

14/05/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

20/04/2020

Báo cáo tài chính Riêng năm 2019

Báo cáo tài chính Riêng năm 2019

26/03/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

26/03/2020

Thông báo Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

21/03/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

17/03/2020

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2019

14/01/2020

Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

20/11/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

13/05/2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần MEINFA

22/04/2019